کاربن و ریبون و لیبل پرینتر  20 محصول وجود دارد

در هر صفحه